JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

JUDr. Ján Drgonec, DrSc. je zapísaný v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 0033.
Pred vstupom do radov advokátov pätnásť rokov pôsobil ako vedecký pracovník v Slovenskej akadémii vied, kde ako najmladší právnik v Československu získal vedeckú hodnosť doktora právnych vied (DrSc). Zo SAV odišiel do funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (1993 – 2000), neskôr vykonával funkciu predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.